Διορθωτικό στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/204 της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση για τον Καναδά στον κατάλογο τρίτων χωρών ή τμημάτων τους εκ των οποίων επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων, όσον αφορά την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών (ΕΕ L 33 της 10.2.2015)

Στη σελίδα 47, στον πίνακα του σημείου 2 του παραρτήματος, που τροποποιεί το παράρτημα II της απόφασης 2007/777/ΕΚ, στην τρίτη σειρά και στις στήλες έβδομη, όγδοη και δέκατη τέταρτη:
αντί:
«Δ»
διάβαζε:
«D».
Share document:

Top documents

About EuroDocs

The legislative database of European documents. In European Union law, a decision is a legal instrument which is binding upon those individuals to which it is addressed. Regulations specifically means a piece of delegated legislation drafted by subject matter experts to enforce a statutory instrument.