Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/101/EF af 19. november 2008 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet (EUT L 8 af 13.1.2009)

Side 11, artikel 1, nr. 6), vedrørende ændring af artikel 6, stk. 2, litra e), i direktiv 2003/87/EF:
I stedet for:
»e)
en forpligtelse til at returnere kvoter, bortset fra kvoter udstedt efter kapitel II, svarende til anlæggets samlede emissioner i hvert kalenderår, som verificeret efter artikel 15, senest fire måneder efter det omhandlede års udgangad period«
læses:
»e)
en forpligtelse til at returnere kvoter, bortset fra kvoter udstedt efter kapitel II, svarende til anlæggets samlede emissioner i hvert kalenderår, som verificeret efter artikel 15, senest fire måneder efter det omhandlede års udgang.«
Share document:

Top documents

About EuroDocs

The legislative database of European documents. In European Union law, a decision is a legal instrument which is binding upon those individuals to which it is addressed. Regulations specifically means a piece of delegated legislation drafted by subject matter experts to enforce a statutory instrument.