Komisjoni 25. juuni 2014. aasta määruse (EL) nr 702/2014 (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks) parandused (ELT L 193, 1.7.2014)

Leheküljel 14 artikli 1 lõike 6 punktis a
asendatakse
„loodusõnnetuste tekitatud kahju korvamiseks kooskõlas artikliga 30 ja abi loomahaiguste likvideerimise kulude katteks kooskõlas artikli 26 lõikega 8 ning abi hukkunud loomade korjuste kõrvaldamiseks ja hävitamiseks kooskõlas artikli 27 lõike 1 punktidega c, d ja e;“
järgmisega:
„loodusõnnetuste tekitatud kahju korvamiseks kooskõlas artikliga 30 ja abi loomahaiguste tõrje kulude katteks kooskõlas artikli 26 lõikega 8 ning abi hukkunud loomade korjuste kõrvaldamiseks ja hävitamiseks kooskõlas artikli 27 lõike 1 punktidega c, d ja e;“.
Leheküljel 14 artikli 1 lõike 6 punkti b alapunktis ii
asendatakse
„taimekahjurite likvideerimisega seotud kulude korvamiseks antav abi ning loomahaiguste ja taimekahjurite tekitatud kahju korvamiseks antav abi kooskõlas artikli 26 lõigetega 8 ja 9;“
järgmisega:
„taimekahjurite tõrjega seotud kulude korvamiseks antav abi ning loomahaiguste ja taimekahjurite tekitatud kahju korvamiseks antav abi kooskõlas artikli 26 lõigetega 8 ja 9;“.
Leheküljel 22 artikli 6 lõike 5 punktis d
asendatakse
„loomahaiguste ja taimekahjurite likvideerimisega seotud kulude korvamiseks antav abi ning kõnealuste loomahaiguste ja taimekahjurite tekitatud kahju korvamiseks antav abi, kui on täidetud artikli 26 lõigetes 9 ja 10 sätestatud tingimused;“
järgmisega:
„loomahaiguste ja taimekahjurite tõrjega seotud kulude korvamiseks antav abi ning kõnealuste loomahaiguste ja taimekahjurite tekitatud kahju korvamiseks antav abi, kui on täidetud artikli 26 lõigetes 9 ja 10 sätestatud tingimused;“.
Leheküljel 36 artikli 22 lõikes 5
asendatakse
„Abi ei hõlma otsetoetusi abisaajatele. Abi saaja on nõustamisteenuse pakkuja.“
järgmisega:
„Abi ei hõlma otsemakseid abisaajatele. Abi makstakse nõustamisteenuse pakkujale.“
Leheküljel 37 artikli 23 lõike 4 esimeses lõigus
asendatakse
„Abi ei hõlma otsetoetusi abisaajatele.“
järgmisega:
„Abi ei hõlma otsemakseid abisaajatele.“
Leheküljel 37 artikli 23 lõike 4 teises lõigus
asendatakse
„Abi antakse on põllumajanduslikule majapidamisele asendusteenuste pakkujale.“
järgmisega:
„Abi makstakse põllumajanduslikule majapidamisele asendusteenuste pakkujale.“
Leheküljel 40 artikli 26 pealkirjas
asendatakse
„Abi loomahaiguste ja taimekahjurite ennetamise, tõrje ja likvideerimise kulude ning loomahaiguste ja taimekahjurite tekitatud kahjude hüvitamiseks“
järgmisega:
„Abi loomahaiguste ja taimekahjurite ennetamise, kontrolli ja tõrje kulude ning loomahaiguste ja taimekahjurite tekitatud kahjude hüvitamiseks“.
Leheküljel 40 artikli 26 lõikes 1
asendatakse
„Põllumajandusliku esmatootmisega tegelevate VKEdele loomahaiguste või taimekahjurite ennetamise, tõrje ja likvideerimisega seotud kulude ning selliste loomahaiguste või taimekahjurite tekitatud kahju korvamiseks antav abi sobib aluslepingu artikli 107 lõike 3 punkti c tähenduses siseturuga kokku ning see vabastatakse aluslepingu artikli 108 lõike 3 kohasest teavitamiskohustusest, kui täidetud on käesoleva artikli lõigetes 2-13 ja I peatükis sätestatud tingimused.“
järgmisega:
„Põllumajandusliku esmatootmisega tegelevate VKEdele loomahaiguste või taimekahjurite ennetamise, kontrolli ja tõrjega seotud kulude ning selliste loomahaiguste või taimekahjurite tekitatud kahju korvamiseks antav abi sobib aluslepingu artikli 107 lõike 3 punkti c tähenduses siseturuga kokku ning see vabastatakse aluslepingu artikli 108 lõike 3 kohasest teavitamiskohustusest, kui täidetud on käesoleva artikli lõigetes 2-13 ja I peatükis sätestatud tingimused.“
Leheküljel 40 artikli 26 lõike 2 esimese lõigu punkti b alapunktis i
asendatakse
„asjaomase loomahaiguse või taimekahjuri leviku ennetamiseks, tõrjeks või likvideerimiseks ette nähtud programmist liidu, riigi või piirkonna tasandil või“
järgmisega:
„asjaomase loomahaiguse või taimekahjuri leviku ennetamiseks, kontrolliks või tõrjeks ette nähtud programmist liidu, riigi või piirkonna tasandil või“.
Leheküljel 41 artikli 26 lõike 7 punktis e
asendatakse
„loomade ennetav tapmine või loomsete saaduste ja taimede hävitamine ning põllumajandusliku majapidamise ja seadmete puhastamine ja desinfitseerimine.“
järgmisega:
„loomade ennetav tapmine või hukkamine või loomsete saaduste ja taimede hävitamine ning põllumajandusliku majapidamise ja seadmete puhastamine ja desinfitseerimine.“
Leheküljel 41 artikli 26 lõike 8 sissejuhatavas lauses
asendatakse
„Tõrje- ja likvideerimismeetmete korral katab abi järgmiseid abikõlblikke kulusid:“
järgmisega:
„Kontrolli- ja tõrjemeetmete korral katab abi järgmiseid abikõlblikke kulusid:“.
Leheküljel 41 artikli 26 lõike 8 punktis c
asendatakse
„loomade tapmine ja hävitamine ning loomsete saaduste ja taimede hävitamine, sealhulgas vaktsineerimise või muude pädeva asutuse käsul võetud meetmete tagajärjel surnud loomad või hävitatud saak, ning põllumajandusliku majapidamise ja seadmete puhastamine ja desinfitseerimine.“
järgmisega:
„loomade tapmine või hukkamine ja hävitamine ning loomsete saaduste ja taimede hävitamine, sealhulgas vaktsineerimise või muude pädeva asutuse käsul võetud meetmete tagajärjel surnud loomad või hävitatud saak, ning põllumajandusliku majapidamise ja seadmete puhastamine ja desinfitseerimine.“
Leheküljel 41 artikli 26 lõike 9 esimese lõigu punktis a
asendatakse
„selliste tapetud või surnud loomade turuväärtuse või hävitatud loomsete saaduste või hävitatud taimede turuväärtuse põhjal:“
järgmisega:
„selliste tapetud või hukatud või surnud loomade turuväärtuse või hävitatud loomsete saaduste või hävitatud taimede turuväärtuse põhjal:“.
Leheküljel 55 artikli 39 lõike 4 esimeses lõigus
asendatakse
„Abi ei hõlma otsetoetusi abisaajatele. Abi saaja on nõustamisteenuste osutaja.“
järgmisega:
„Abi ei hõlma otsemakseid abisaajatele. Abi makstakse nõustamisteenuste osutajale.“
Leheküljel 62 artikli 46 lõikes 5
asendatakse
„Abi ei hõlma otsetoetusi abisaajatele. Abi saaja on nõustamisteenuste osutaja.“
järgmisega:
„Abi ei hõlma otsemakseid abisaajatele. Abi makstakse nõustamisteenuste osutajale.“
Leheküljel 63 artikli 47 lõike 5 esimeses lõigus
asendatakse
„Abi ei hõlma otsetoetusi abisaajatele.“
järgmisega:
„Abi ei hõlma otsemakseid abisaajatele.“
Leheküljel 72 II lisa II osa tabeli esimese veeru „Põhieesmärgid“ kolmeteistkümnendas lahtris
asendatakse
Loomahaiguste ja taimekahjurite ennetamise, tõrje ja likvideerimisega seotud kulude korvamiseks antav abi ning loomahaiguste ja taimekahjurite tekitatud kahju korvamiseks antav abi (artikkel 26)
järgmisega:
Loomahaiguste ja taimekahjurite ennetamise, kontrolli ja tõrjega seotud kulude korvamiseks antav abi ning loomahaiguste ja taimekahjurite tekitatud kahju korvamiseks antav abi (artikkel 26)“.
Share document:

Top documents

About EuroDocs

The legislative database of European documents. In European Union law, a decision is a legal instrument which is binding upon those individuals to which it is addressed. Regulations specifically means a piece of delegated legislation drafted by subject matter experts to enforce a statutory instrument.